§ 1 Korzystanie z samochodów 

Pracownicy mają prawo korzystania ze służbowych samochodów (dalej Samochód) do celów związanych z działalnością Spółki.

Samochód jest przeznaczony przede wszystkim do użytku przez pracownika do pracy na rzecz pracodawcy

§ 2  Prawa i obowiązki Pracownika 

1. Pracownik, któremu powierzono Samochód jest zobowiązany do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Pracodawcy.

2. Pracownik oświadcza, że będzie używać Samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane.

3. Pracownik nie może przekazać Samochodu do używania osobie trzeciej bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

4. Bez względu na cel powierzenia Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o Samochód w zakresie m.in. jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą, a w szczególności:

- zawsze zamykać Samochód i włączać alarm,

- nie pozostawiać Samochodu w miejscach powszechnie uznanych za niebezpieczne,

- nie pozostawiać w Samochodzie akcesoriów, sprzętów, urządzeń itp. dokumentów samochodu, a także innych dokumentów, których pozostawienie mogłyby sprzyjać narażeniu na uszkodzenie Samochodu w wyniku włamania lub próby włamania albo kradzieży i jednocześnie narazić na utratę ważnych i poufnych informacji (danych).

5. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Pracodawcę o uszkodzeniu lub kradzieży Samochodu oraz w tym samym trybie zgłosić ten fakt policji i ubezpieczycielowi.

6. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracodawcę o każdej zauważonej awarii lub usterce Samochodu.

7. Pracownik jest zobowiązany powstrzymać się od używania Samochodu, zawiadamiając o tym niezwłocznie Pracodawcę, jeżeli awaria lub usterka uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Samochodu.

8. Pracownik zobowiązuje się dbać o czystość użytkowanego samochodu.

9. Mandaty za wykroczenia drogowe obciążają pracownika.

10. W przypadku zajęcia samochodu w wyniku wykroczenia drogowego popełnionego przez pracownika koszty i szkody poniesione przez pracodawcę ponosi pracownik.

11. Kiedy pracodawca zostanie obciazony przez urzad skarbowy podatkiem za używanie samochodu prywatnie, koszt i szkody przeniesione zostaną na pracownika.

12. Pracownik nie jest upoważniony do korzystania z samochodu w celach prywatnych.

13. Pracownikowi zabrania się używania samochodu do celów innych niż te, które dotyczą pracodawcy.